Wróć na górę strony

Informacje prawne

Aktualizacja : 13.04.2022

Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej « Wspólnota Polska » (« Warunki korzystania z witryny internetowej ») dotyczą użytkownika i korzystania przez niego z Platformy « Wspólnota Polska » pod adresem wspolnota-polska.org (zwanej dalej « Platformą » lub « tej Platformy »), która jest wirtualną Platformą stworzoną i zarządzaną przez Stowarzyszenie « Wspólnota Polska Św. Jana Pawła II » (dalej « nas » lub « Wspólnota Polska »).


Projektantem, deweloperem i grafikiem platformy internetowej, zwanym dalej « właścicielem » jest Tomasz Bojszczak

Wydawcą Platformy jest Stowarzyszenie « Wspólnota Polska Św. Jana Pawła II » (Communauté Polonaise Saint Jean Paull II), organizacja non-profit z siedzibą pod adresem 15 rue Gambetta, 93330 Neuilly sur Marne, zarejestrowana w - Répertoire Nationale des Administrations (RNA) - pod numerem W932007436, adres e-mail: contact@communaute-polonaise.org.

Dyrektor wydawniczy : Kazimiera Warchoł

Platforma jest hostowana przez PHPNET France – Nuxit – Groupe Magic Online, 97 – 97 Bis rue Général Mangin, 38100 Grenoble, France.


Serwis jest wykorzystywany w celu:

  •  tworzenie, organizowanie, promowanie, podtrzymywanie i rozwijanie wszelkiej działalności związanej z polską i francuską kulturą, językiem i tradycjami oraz promocją życia duchowego;
  •  uczestniczyć w szkoleniu i kulturowej, zawodowej i społecznej integracji kobiet, mężczyzn i dzieci wszelkiego pochodzenia, aby umożliwić im większy udział w życiu lokalnym i narodowym;
  •  udzielanie wszelkiej pomocy i wsparcia w ramach procedur administracyjnych każdej osobie fizycznej lub prawnej;
  •  pomoc małym dzieciom i młodzieży w ich orientacji i szkole, uczelni, karierze zawodowej;
  •  oraz promować wszystkie elementy wymienione powyżej za pośrednictwem treści cyfrowych, umożliwiających każdemu znalezienie informacji dotyczących życia stowarzyszenia poza jakimkolwiek fizycznym zgromadzeniem.

Korzystając z Platformy, akceptujesz niniejszy Regulamin Serwisu w całości i bez zastrzeżeń. Korzystanie z Platformy i funkcji udostępnianych w ramach Platformy będzie dozwolone wyłącznie pod warunkiem uprzedniej akceptacji Warunków Witryny. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z PLATFORMY.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszych Warunków Witryny w dowolnym momencie. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie zmian w niniejszych Warunkach korzystania z witryny. Dalsze korzystanie z Platformy po opublikowaniu zmian będzie oznaczało akceptację i zgodę na te zmiany. Jeśli nie zgadzasz się na jakąkolwiek modyfikację Warunków Witryny, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Platformy.

Zgadzasz się, że możemy, według naszego wyłącznego uznania i bez powiadomienia, zakończyć Twój dostęp do Platformy i / lub zablokować Twój dostęp do Platformy w przyszłości, jeśli ustalimy, że naruszyłeś niniejsze Warunki Witryny lub inne umowy, szczegółowe warunki lub wytyczne, które mogą być związane z korzystaniem z Platformy.

Dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie do dostarczania produktów lub usług, w tym rejestracji lub rezerwacji na jednorazowe wydarzenia lub inne podobne funkcje, a także określone części lub funkcje Platformy, wszystkie te warunki stanowią integralną część. częścią niniejszych Warunków korzystania z witryny przez to odniesienie. Zgadzasz się przestrzegać tych innych warunków. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami Witryny a jakimikolwiek warunkami opublikowanymi lub mającymi zastosowanie do określonej części Platformy lub jakiejkolwiek usługi oferowanej na Platformie lub za jej pośrednictwem, te ostatnie warunki będą miały zastosowanie w odniesieniu do korzystania z tej części Platformy Platforma Platforma lub ta konkretna usługa.

Będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej Platformy i wszystkich treści na niej publikowanych, które są chronione różnymi prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie te prawa są chronione.

Możesz wydrukować pojedynczą kopię, a także pobrać fragmenty dowolnej strony na naszej Platformie WYŁĄCZNIE do użytku osobistego. Nie wolno wykorzystywać żadnej części zawartości naszej Platformy do celów komercyjnych, do promowania innych konkurencyjnych działań stowarzyszeń, do reprografii lub dystrybucji na publicznych lub prywatnych platformach cyfrowych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Stowarzyszenia « Wspólnota Polska Św. Jana Pawła II » (Communauté Polonaise Saint Jean Paull II).

Nie możesz w żaden sposób modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś, co oznacza, że nie usuwasz żadnych informacji prawnych dotyczących prawa własności pojawiających się na jakiejkolwiek kopii i nie możesz używać ilustracji, fotografie, sekwencje wideo lub audio lub wszelkie grafiki oddzielnie od towarzyszącego tekstu.

Jakiekolwiek użycie inne niż zgodne z Warunkami Serwisu jest zabronione. Jeśli nie zastosujesz się do któregokolwiek z warunków witryny, twoje upoważnienie do korzystania z naszej Platformy automatycznie wygasa i musisz natychmiast zniszczyć wszelkie materiały pobrane lub wydrukowane z naszej Platformy, które nie są objęte żadnym z poniższych twoich praw jako konsumenta.

Każde naruszenie tych zasad i nieprzestrzeganie warunków wymienionych wcześniej, prowadzące do zgłoszenia przez Stowarzyszenie « Wspólnota Polska Św. Jana Pawła II » (Communauté Polonaise Saint Jean Paull II) zainteresowanej osoby, może skutkować wszczęciem postępowania sądowego.

Zgadzasz się na przestrzeganie Warunków Witryny i wszystkich obowiązujących przepisów przez cały czas. Zabrania się nadużywania wszelkiego rodzaju « hackingu », « głębokich linków », « web scrapingu » (« web scraping »), « robota » (« robot »), « pająka » (« spider ») lub innego urządzenia, programu, algorytmu lub automatycznej metodologii, lub jakiegokolwiek podobnego procesu ręcznego lub równoważnego, w celu uzyskania dostępu , pozyskiwać, kopiować lub monitorować jakiejkolwiek części Platformy lub jej zawartości, ani reprodukować lub w jakikolwiek sposób obchodzić struktury nawigacji lub prezentacji Platformy lub jej zawartości, w celu uzyskania lub podjęcia próby uzyskania jakiegokolwiek wsparcia, dokumentu lub informacji w jakikolwiek sposób, który nie został wyraźnie udostępniony za pośrednictwem Platformy. Stowarzyszenie « Wspólnota Polska Św. Jana Pawła II » (Communauté Polonaise Saint Jean Paull II) zastrzega sobie prawo do zakazania wszelkiej działalności tego typu. Nie wolno podejmować żadnych działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalne obciążenie infrastruktury Platformy lub naszych systemów lub sieci, ani żadnego systemu lub sieci połączonej z Platformą lub ze « Wspólnota Polska ».

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie na własny koszt odpowiedniego połączenia internetowego, które jest warunkiem wstępnym korzystania z Platformy.

STOWARZYSZENIE « WSPÓLNOTA POLSKA ŚW. JAN PAWEŁ II » (COMMUNAUTE POLONAISE SAINT JEAN PAUL II) NIE OBIECUJE, ŻE PLATFORMA ANI JAKAKOLWIEK ZAWARTOŚĆ, USŁUGA LUB FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY BĘDZIE BEZBŁĘDNA I NIEPRZERWANA, ANI ŻE WSZELKIE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE, ANI ŻE KORZYSTANIE Z PLATFORMY PRZYNOSI SZCZEGÓLNE REZULTATY. PLATFORMA I JEJ TREŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE « TAK JAK JEST » I « W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI » WSZYSTKIE INFORMACJE PODANE NA PLATFORMIE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. STOWARZYSZENIE « WSPÓLNOTA POLSKA ŚW. JAN PAWEŁ II » (COMMUNAUTE POLONAISE SAINT JEAN PAUL II) NIE GWARANTUJE, ŻE JAKIEKOLWIEK PLIKI LUB DANE POBIERANE Z PLATFORMY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW, ZANIECZYSZCZEŃ LUB SZKODLIWYCH FUNKCJI. Jak tylko pozwolą na to obowiązujące przepisy prawa, STOWARZYSZENIE « WSPÓLNOTA POLSKA ŚW. JAN PAWEŁ II » (COMMUNAUTE POLONAISE SAINT JEAN PAUL II) WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE DOKŁADNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. STOWARZYSZENIE « WSPÓLNOTA POLSKA ŚW. JAN PAWEŁ II » (COMMUNAUTE POLONAISE SAINT JEAN PAUL II) ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZYNY, ZANIECHANIA I ZACHOWANIA JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ PAŃSTWA PLATFORMY I/LUB USŁUG « WSPÓLNOTA POLSKA ». UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z PLATFORMY I WSZELKICH POWIĄZANYCH PLATFORM. TWOJE WYŁĄCZNE ŚRODOWISKO NA STOWARZYSZENIE « WSPÓLNOTA POLSKA ŚW. JAN PAWEŁ II » (COMMUNAUTE POLONAISE SAINT JEAN PAUL II) W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z PLATFORMY LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PLATFORMY LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI. NINIEJSZE OGRANICZENIE WYŁĄCZENIA JEST CZĘŚCIĄ UMOWY MIĘDZY ZAINTERESOWANYMI STRONAMI.

W zakresie dozwolonym przez prawo, powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie do wszelkich szkód, odpowiedzialności lub obrażeń spowodowanych niewykonaniem, błędem, zaniechaniem, przerwaniem, usunięciem, defektem, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, wirusem komputerowym, awarią linii komunikacyjnej, kradzieży lub zniszczenia lub nieuprawnionego dostępu, modyfikacji lub użytkowania, niezależnie od tego, czy jest to działanie niezgodne z prawem, zaniedbaniem lub z innego powodu.

O ile nie jest to zabronione przez prawo, stowarzyszenie « Wspólnota Polska Św. Jana Pawła II » (Communauté Polonaise Saint Jean Paul II) w żaden sposób nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe lub karne, w tym, ale nie wyłącznie, utracone korzyści i szkody spowodowane przez twoje zaniedbanie zobowiązań do zachowania poufności, nawet jeśli stowarzyszenie « Wspólnota Polska Św. Jana Pawła II » (Communauté Polonaise Saint Jean Paul II) został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Tam, gdzie nasza Platforma zawiera linki do innych stron internetowych i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, linki te są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Obecność takich linków nie powinna być interpretowana jako nasze poparcie dla tych linkowanych stron internetowych lub jakichkolwiek informacji, które możesz z nich uzyskać. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów.

Niniejsze Warunki Witryny podlegają wyłącznie prawu francuskiemu. Jednak żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania ze strony internetowej nie pozbawia Cię ochrony zapewnianej przez postanowienia, których nie można umownie uchylić na mocy prawa obowiązującego w miejscu zwykłego pobytu.

Obraz logo stowarzyszenia

Wspólnota Polska
Św. Jana Pawła IIAdres Kościoła

Place du Chanoine Héroux
93330 Neuilly-sur-Marne


Adres Stowarzyszenia

15 Rue Gambetta
93330 Neuilly-sur-Marne


Email

contact@wspolnota-polska.org


Mediach społecznościowe